Leje Betingelser

1. Det lejede

1.1          Ved nærværende aftale får lejer ret til at opbevare gods i et nærmere angivet opbevaringsrum. Lejer har ikke brugsret til nogen del af ejendommen udenfor opbevaringsrummet, udover tilkørselsforhold og plads.
Der må ikke medbringes husdyr på området.

 1.2          Leje af opbevaringsrummet og opbevaringen af gods sker på de vilkår.

2.  Det lejedes anvendelse

 2.1          Det lejede må kun anvendes til opmaga- sinering af tørt gods. Der må således ikke opbevares ildelugtende, letfordærvelige varer som eksempelvis madvarer, foder m.v., ligesom det ikke er tilladt at opbevare dyr i det lejede.

 2.2          Der må ikke drives erhvervsvirksomhed fra det lejede uden særskilt aftale med udlejer.

 2.3          Der må ikke opbevares eksplosivt, brand-, miljøfarligt eller på anden måde skadeligt gods i det lejede. Opbevarede maskiner skal tømmes for olie, benzin og lign.

 2.4          Lejer skal holde orden i og behandle det lejede forsvarligt. Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer eller installationer i det lejede.

 2.5          Rygning er forbudt indendørs, og brug af åben ild er strengt forbudt på hele området. Overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

 2.6          Støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulempelse af personale eller personer på området er ikke tilladt. Overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

2.7          Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevare i det lejede eller på anden måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers skriftlige samtykke.

3.  Risiko og forsikring

 3.1          Opmagasinerede effekter er ikke omfattet af en af udlejer tegnet forsikring. Lejer opfordres til evt. at varsle eget forsikrings-selskab om yderligere adresse for egen indbo-forsikring.

 3.2          Opbevaring af effekter sker for lejers egen regning og risiko, idet udlejer ikke er ansvarlig for evt. tab, som lejer måtte få som følge af beskadigelse af opbevarede genstande ved brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk mv.

 3.3          Lejer er erstatningsansvarlig for skader på det lejede, eller for skader på tredjemands effekter, såfremt skaden kan henføres til lejer, eller brugere, som lejer har givet adgang til det lejede.

4. Fremleje og afståelsesret

 4.1          Lejer her ingen fremlejeret eller afståelsesret.

 5. Lejens størrelse, betaling og regulering

 5.1          Lejen betales forud, minimums leje er 1 måneder. Ophørt eller manglende betaling i forbindelse med udløb, betragtes som opsigelse af lejemålet.
For sen betaling pålægges et gebyr på 200kr for genåbning af kontoen.

 5.2          Lejen betales forud, minimums leje er 1 måneder. Ophørt eller manglende betaling i forbindelse med udløb, betragtes som opsigelse af lejemålet.
For sen betaling pålægges et gebyr på 200kr for genåbning af kontoen.

5.3          Der fremsendes betalings erindring 1 uge før betalingsudløb, og på udløbsdagen.

 5.4          Lejen kan forhøjes årligt pr. 1. januar uden særskilt varsel med 3 % af den umiddelbart før reguleringen gældende månedlige leje. Herudover kan udlejer med en måneds skriftlig varsel regulere lejen til den leje der er sædvanligt gældende for tilsvarende opbevaringsrum ( markedslejen ).

 6.  Adgang til og tilsyn med det lejede

 6.1          Det lejede overtages af lejer i rengjort og ryddeliggjort stand uden fejl og mangler. Lejer har pligt til at rette henvendelse til udlejer såfremt det lejede ikke lever op til disse krav.

 6.2          Ved lejemålets påbegyndelse udleveres adgangskode til adgangskontrollen.

 6.3           Det lejede aflåses af lejer med egen hængelås.

 6.4           Lejer har adgang til det lejede i hverdagene fra 6 til 21. Udlejer kan efter forudgående varsel angive ændringer i åbningstiden/ adgang for lejere på hjemmesiden og via opslag.
Der kan ynderlige aftales mulighed for 24 timer adgang.

 6.5           Udlejer kan efter forudgående anmodning fra lejer klippe låsen, såfremt lejer dokumenterer sin identitet ved gyldig billedlegitimation. Opklipning af hængelås skal altid foretages af udlejer efter nærmere aftale med lejer.

 6.6 Udlejer er berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede i lejeperioden, når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt. Udlejer er ligeledes berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftligt varsel overfor lejer i forbindelse med eftersyn, reparation, vedligeholdelse mm.

 6.7 Lejer må benytte de hjælpemidler udlejer stiller til rådighed. Lejer må ikke fjerne hjælpemidlerne fra ejendommen, og de skal stilles tilbage efter endt brug.

7. Lejers misligholdelse

7.1          Ved lejers manglende forlængelse af lejeperiode, er udlejerberettiget til at forhindre lejer adgang til det lejede. herunder at spærre adgang.

 7.2          Ved lejerestance betragtes lejeaftalen som opsagt.

 7.3  Ved lejerestance, samt ved opsigelse fra udlejers side, er lejer forpligtet til at betale leje indtil lejer har fjernet alt opbevaret gods fra udlejers lokale, ryddet og rengjort det lejede samt afleveret depotrummet.

8. Tilbageholdsret og salgsfuldmagt

 8.1          I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale har udlejer tilbage-holdsret i løsøre, der forefindes i det lejede på misligholdelsestidspunktet.

 8.2          Tilbageholdsretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav som udlejer måtte have mod lejer, samt rimelige omkostninger, som udlejer afholder i forbindelse med lejers misligholdelse.

 8.3          Gods der opbevares i det lejede på tidspunktet for udlejers spærring af rummet, er overgivet udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav udlejer måtte have mod lejer.

 8.4          Lejer meddeler ved sin indbetaling af nærværende aftale udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst mulig at bortsælge de i depotrummet værende effekter på tidspunktet for udlejers spærring af det lejede. Provenuet af salget bruges til dækning af ethvert krav udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået. Lejer afholder samtlige omkostninger ved bortsalget, dog minimum kr. 500,00.

9. Opsigelse

 9.1          Lejer opsiger automatisk lejemålet ved ikke at forny rumlejen ved udløb.

 9.2          Lejeaftalen kan af udlejers side frit opsiges med 1 måneds varsel til fraflytning ved udgangen af en kalendermåned.

10. Fraflytning og aflevering

 10.1 Det lejede fraflyttes og afleveres af lejer i  ulåst, ryddelig og rengjort stand inden kl. 12.00 på fraflytningsdagen.

 10.2 Udlejer er berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale de faktisk afholdte udgifter i forbindelse hermed, dog minimum kr. 300,00.

 10.3 Udlejer opbevarer løsøre, der forefindes i det lejede ved lejeperiodens udløb i 10 dage efter fraflytningsdagen, hvorefter udlejer er berettiget til at bortskaffe det efterladte løsøre jfr. Almindelige bestemmelser afsnit 9.

 10.4 Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte flytningsdag, påhviler det lejer at betale udlejer for hele den kommende måned.

 10.5 Det lejede afleveres i samme stand som ved indflytningen. Udlejer er berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale leje i istandsættelsesperioden.

11. Øvrige bestemmelser

 11.1 Lejer er forpligtet til at betale samtlige om- kostninger i tilfælde af fejlagtig/falsk alarm på området.

 11.2 Lejer er til enhver tid forpligtet til at holde udlejer orienteret om sin adresse og e-mailadresse. Adresseændring og ændring af telefon-nummer mv. skal straks meddeles til udlejer. Meddelelser som udlejer sender til den seneste af lejer oplyste adresse, er altid bindende for lejer.

 11.3 Affald, der efterlades af lejer i det lejede eller på det øvrige område, under eller efter lejeperioden vil blive bortskaffet for lejers regning.

11.4 Det forudsættes, at lejer er ejer af det      opbevarede gods, samt at de personer, der er i besiddelse af nøgle til hængelås har lejers samtykke til at få adgang til det lejede. Lejer eller den person, som har lejers samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldig legitimation, eller på anden måde dokumentere at have adgang til det lejede.

11.5 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke skal lejeaftalen betragtes som ophørt, og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer andre lokaler hverken under ombygningen eller efter genopførelse.

 11.6 Lejeforholdet er i øvrigt omfattet af erhvervslejelovens ufravigelige regler.

12. Fortrydelse

 12.1          Fortrydelse af den indgående lejeaftale kan kun foretages ved ikke ibrugtagelse af det lejede rum inden for de først 7 dage. Ved at henvende sig til lejer enten på telefon eller via mail.

Pulterkammer Sønderjylland

Spørgsmål?

Ring nu +2025 6462

eller